PHYLUM:CHORDATA-SUBPHYLUM:HEMİCHORDATA

Hemichordat kelimesi Latincede yarı anlamına gelen ‘Hemi’ ve iplik anlamına gelen‘Chorda’ kelimelerinden oluşur.Hemichordatlar kordalıların bir alt filumu olarakta kabul edilsede yapılan genetik çalışmalar sonucunda echinodermler’e yakın canlılar olduğu görülmüştür,diğer bir deyişle taksonomideki(sınıflandırmadaki) yerleri tartışmalıdır.
Hemichordatlar(Yarı Sırt İplikliler) derin deniz tabanalarına yayılmış,soliter(tekil) yadakoloni halinde yaşamlarını devam ettiren,solucan şeklinde,yutak bölgesinde çıkıntı şeklinde korda bulunan primitif(ilkel) kordalılardır.Hemicordatlara yarı sırtı iplikler yada yarı kordalılar olarak isimlendirilmesinin sebebi,çıkıntı şeklindeki stomochorda adı verilenkordanın vücud boyunca uzanmamasıdır.
Hemichordatlar insanların tanımadıkları ve alışık olmadıkları ilkel ve ilginç canlılardır.Literatürde ise hemichordatlar omurgalı evriminde çalışan bilim adamları için önemli bir filumdur.
Hemichordatların vücudları önden arkaya doğru3 bölüme ayrılır.1)Protosom(primitif=ilkel) ağız2)Yaka 3)Gövde
Hemichordat canlıların ayırtedici(Diagnostik)karakterlerişunlardır:Vücudaları bilateral simetrili, doku ve organları ikiden fazla hücre katmanına sahip,vücudları içe doğru oyuk ve boşluklu ve sölomları doğrusaldır. (Sölom:Hayvanlarda genellikle bir epitel hücresiyle sarılmış eşey hücreleri ve sindirim organlarının yer aldığı seconder(ikincil) karın boşluğudur.)Üreme durumu gonochorostic’dir. (Ayrı eşey= gonochorostic.)
Hemichordata Subphylum’nun(Altşube) 3 Class’ı(sınıf) vardır.