Biyoloji Nedir?

Biyoloji nedir? Bu sorunun cevabini verirken başlangıçta biyolojinin kelime anlamına bakalım.

Biyoloji eski Yunancada Bios ve Logos kelimelerinden oluşmuştur.Bios=canlı,canlılık veya canlılarla ilgili anlamına gelir.Logos=Bilgi ya da bilim anlamına gelir.

Biyolojiye CANLIBİLİMİ de denilebilir.Biyoloji

dünyadaki ve evrendeki tüm canlıları,canlıların yasadıkları ortam ile ilişkilerini,canlılık olaylarını inceler.Biyolojinin kapsadığı alanlar muazzam büyüklüktedir.Günümüzde biyolojinin tüm çalışma alanlarına hakim olabilecek seviyede bilgi sahibi olmak imkansızdır.Bu sebeple biyoloji çok sayıda alt bilim dallarına ayrılmıştır.

 Bu bilim dallarına söyle bir bakalım.

 

BOTANİK=Bitkileri

ZOOLOJİ=Hayvanları,

ANATOMİ=canlıların iç yapısını,MORFOLOJİ ise canlılıların dış yapısını

EMBRİYOLOJİ=Canlılardaki döllenmenin ardından oluşan zigottan ergin hale gelmesine kadar ki süreçleri,

SİTOLOJİ=Hücrenin yapısını ve işleyişini,

HİSTOLOJİ=Dokuları,dokuların çalışmasını ve yapısını,

GENETİK=Canlılardaki kendine has özelliklerin yani karakterlerin bir dölden sonrakine nasıl aktarıldığını inceler.

FİZYOLOJİ=canlıların hayatsal fonksiyonlarını fiziko-kimyasal açıdan inceleyen bilim dalıdır.

EVOLUSYON(Evrimbilim)=canlıların mutasyon,doğal seleksiyon,izolasyon gibi mekanizmalar sonucu canlılardaki farklılaşmaları,bu farklılaşmalar sonucunda yeni türlerin nasıl oluştuğunu ve bugünkü türler ile geçmişteki türler arasındaki bağlantıları inceler.

EKOLOJİ=canlıları birbirleriyle ve yaşadığı ortam ile ilişkilerini inceler.

TAKSONOMİ=Belirli yöntemler dahilinde canlıların sınıflandırmasıyla ilgilenir.

BİYOCOĞRAFYA=canlıların(bitkilerin hayvanların) dünyadaki dağılımlarını inceler.

BİYOKİMYA=canlıların ve canlıların yapısal açıdan en küçük birimi olan hücreyi kimyasal açıdan inceler.

BİYOFİZİK=Canlılardaki yaşamsal fonksiyonları fiziksel kanunlarla inceler.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ=Hücrenin yapısını ve işleyişini moleküler düzeyde inceler.

PALEONTOLOJİ=Fosil bilim.iki alt dala ayrılır.

1-)PALEOBOTANİK:Bitki fosillerini ,2-)PALEOZOOLOJİ:Hayvan fosillerini inceler.

ENTOMOLOJİ=Böcekleri

BAKTERİYOLOJİ=Bakterileri

MİKOLOJİ=Mantarları

LİMNOLOJİ=Içsular bilimi

İHTİYOLOJİ=Balıkları

PARAZİTOLOJİ=Parazitleri

ORNİTOLOJİ=Kuşları

KONKOLOJİ=Yumusakçalarları(deniz anasi vs..)