Bilim Nedir?

Bilim insanoğlunun tarih boyunca objektif bir bir gözle yaptığı gözlem deneyler sonucu ulaşmış olduğu bilgi birikimidir.Elde edilen bilgiler kesin bir net bir doğruluk kazanmadıkça (Kanun) değişebilir. Zaman içinde doğruluğunu güncelliğini kaybeden bilgilerin yerini doğruları alır ve bu sayede bilgi birikimi devam eder.Bilimin amacı,gözlemler sonucunda karsısına çıkan bilimsel bir problemi

basite indirgeyerek açıklık getirecek verileri elde etmek ve bir yargıya varmayı sağlayacak genellemelere gitmektir.Bu yönteme Bilimsel Yöntem adi verilir.

İnsan yaşadığı çevre ile sürekli etkileşim halindedir.Bu süreçte ortamdan alınan uyarılar beyin tarafında değerlendirilerek cevaplandırılır.Aynı şekilde bilimadamı da beynindeki bu değerlendirme esnasında kendi kendine ‘acaba!,neden?,Nasıl?,Niçin’ gibi sorular sorar,bir başka deyişle karşılaştığı bir problemle ilgili sorular sorar ve şüpheye düşer, gözlemlerde bulunur.Bu gözlemler sonucunda da ‘Bilimsel Problem’ ortaya çıkar.

Bilimsel bir problemi net bir şekilde ortaya koymak,çözüme giden yolda yolu yarılamakdemektir.Günlük hayatta her insanin kişisel problemleri olabileceği gibi ,tüm insanları ilgilendirecek global problemlerde vardır.

Bilim Nedir örnek verecek olursak;dünya nüfusunun artmasına karşılık tam tersi oranda temiz su kaynaklarının azalması,tarım arazilerinin bilinçsizce kullanımından dolayı yokolması ve bütün bunların ardısıra gelecek olan bulaşıcı hastalıklar ve açlık gibi problemlerin ortaya çıkması vs…Bir başka örnek verirsek,sanayi devriminden sonra artan fosil yakıt tüketiminin sonucunda atmosferdeki sera etkisi yaratan gazların anormal derecede artması,bunun sonucunda küresel iklim değişiklilkleri ve ekstrem atmosferik olayların sıklığının artması gibi..örnekleri çoğaltmak mümkündür.İste biyologlar dünyadaki insanların ve diğer canlıların hatta gelecek nesillerin hayatlarını tehdit eden problemleri tespit edip,mevcut bilimsel birikiminden de faydanalarak çözüm arar.